ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1. De coach/therapeut: Evelyn Prinsen, Boost Your Mood
2. De cliënt; de wederpartij van Boost Your Mood
3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach/therapeut/natuurgeneeskundige enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut/natuurgeneeskundige en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/therapeut/natuurgeneeskundige schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn,tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afsprakenvoor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
Consults geannuleerd binnen 48 uur / dan wel binnen twee werkdagen voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach/therapeut/natuurgeneeskundige gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut/natuurgeneeskundige daartoe verplicht is of de coach/therapeut/natuurgeneeskundige toestemming heeft verkregen.
2. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor cliënten zal door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut te betalen.
– Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

-De therapeut maakt gebruik van incassobureau Medicas BV en hier zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en
behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die
werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn
voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des
onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij
minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des
onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de
wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de
behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de
afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in
rekening te brengen.
4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden
genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de
declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties
welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling

genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.
Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de
declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande
schulden.
6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt
zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente
over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt
1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van
de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever
consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten
(excl. BTW):

– Minimumtarief € 40,-
– 15% over eerste € 2.500,-
– 10% over volgende € 2.500,-
– 5% over volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke
incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade
voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/therapeut/natuurgeneeskundige aansprakelijk wil stellen.
7. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De coach/therapeut/natuurgeneeskundige zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Amsterdam, maart 2022
Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34 26 24 95.