Tarieven

Tarieven per 14-3-2023

 

In overeenstemming met het ministerie VWS is er een ‘no-show’ beleid. Wachtlijsten lopen op en het aantal mensen dat niet op een afspraak verschijnt is enorm toegenomen. Afspraken binnen 48 uur voor het consult geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.

 

Orthomoleculaire therapie Normaal 60 min.€ 90,-

Orthomoleculaire therapie Vlot 45 min. € 70,-

Orthomoleculaire therapie Kort 30 min. € 55,-

 

Coaching Normaal 60 min. € 90,- exclusief BTW

Coaching Vlot 45 min. € 70,00 exclusief BTW

Coaching Kort 30 min. € 55,- exclusief BTW

 

Human Design Reading 1 – 1,5  u € 160,- exclusief BTW

Coaching zakelijk 60 min. € 160,- exclusief BTW

 

De tarieven voor de onderzoeken vind je op de desbetreffende pagina’s

Tarieven en vergoedingen

Alleen medisch georiënteerde consults komen in aanmerking voor vergoedingen van de verzekering (aanvullende pakket, heeft geen invloed op je eigen risico).

Mijn behandelingen vallen onder ‘orthomoleculaire therapie/alternatieve therapie/natuurgeneeskunde’.

Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig.

Informeer altijd zelf bij je verzekeraar of mijn consults deels vergoed worden om teleurstellingen te voorkomen. Benodigde informatie zoals mijn zorgverlenersnummer staan verderop in deze pagina.

Betaling geschied na afloop van het consult, bij voorkeur met PIN en anders met cash.

Bij het maken van een afspraak wordt één uur tijd gereserveerd en één uur in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk vooraf anders afgesproken.

Vergoedingen

Drs. Evelyn Prinsen is A-licentiehouder bij de beroepsvereniging V.B.A.G. en is ingeschreven in R.B.C.Z. waardoor veel zorgverzekeraars haar therapiesessies geheel of gedeeltelijk vergoeden (zonder doktersverwijzing en vanuit het aanvullende pakket – orthomoleculaire therapie/alternatieve therapie/natuurgeneeskunde). Dit heeft geen invloed op je eigen risico.

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen moet er sprake zijn van een duidelijke klacht of diagnose en dient de sessie medisch georiënteerd te zijn. Informeer bij je zorgverzekeraar of deze een orthomoleculair consult of alternatieve therapie vergoedt.

Loopbaancoaching, persoonlijke ontwikkeling en de Talentenanalyse worden niet vergoed. In deze gevallen zijn werkgevers vaak bereid een deel van de kosten te vergoeden. Tevens is belastingaftrek mogelijk. Neem contact op voor meer informatie.

Neem vrijblijvend contact op met coach & therapeut Evelyn >

Registratienummers

 • Drs. Evelyn Prinsen staat ingeschreven onder de overkoepelende praktijknaam ‘Awarenez’
 • AGB Code Zorgverlener: 90-044379
 • AGB Code Praktijk: 90-53091
 • BTW nr. NL001415494B25

Over V.B.A.G. en R.B.C.Z.

Drs. Evelyn Prinsen is lid van de V.B.A.G. (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en de overkoepelende organisatie RBCZ.

De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van clienten over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan regels.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Als je als consument een behandelaar raadpleegt die in het RBCZ-register is opgenomen, dan kun je er op rekenen dat deze betrouwbaar is, goed is opgeleid en veilig behandelt.

De RBCZ hanteert strikte toelatingsvoorwaarden en stelt kwaliteitseisen op het gebied van scholing, praktijkvoering en zorgvuldig handelen. Geregistreerde behandelaars worden hier periodiek op getoetst.

Klachten

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een ·verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult